Công điện về việc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng ken cây, làm chết cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công điện số 3272/CĐ-UBND-LN về việc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng ken cây, làm chết cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ rừng khẩn trương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện theo nội dung công điện, báo cáo UBND tỉnh hàng tuần hoặc đột xuất các vụ việc phát sinh và tình hình xử lý các sai phạm, vị phạm trong công tác QLBCR.

Nội dung cụ thể công điện theo tập tin đính kèm:

 

Download

  • pdf 3272
    File size: 3 MB Downloads: 804