Sơ kết giữa kỳ (16/11 – 03/12/2011)

Từ khi bắt đầu dự án đến nay đã được 1 năm 11 tháng, gần một nửa tổng thời gian 4 năm của dự án. Đoàn Sơ kết giữa kỳ đã đến làm việc với dự án để xác nhận tiến độ của các hoạt động đã qua, xác định các vấn đề tồn đọng, đánh giá Ma trận thiết kế dự án, đánh giá thành quả dự án dựa trên 5 tiêu chí (phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động và bền vững) cũng như đưa ra các khuyến nghị cần thiết, và kết quả của đợt công tác này đã được biên soạn thành một báo cáo đánh giá chung.