DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Trụ sở chính: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà số 2A, Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3502 005

Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
I Ban Giám Đốc
Lê Văn Hương Giám đốc lvhuongdl@gmail.com
Tôn Thiện An Phó Giám đốc anhandalat@gmail.com
Nguyễn Lương Minh Phó Giám đốc nlminhvqg@gmail.com
Phạm Văn Dân Phó Giám đốc dandalat0367@gmail.com
II Phòng Tổ Chức – Hành Chính 0263 3502 005 bidoupnuiba@gmail.com
Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng anhtuanvqg@gmail.com
Võ Đức Cường Phó phòng duccuong0509@mail.com
Hà Văn Tiến Phó phòng tienhavan83@gmail.com
III Phòng Tài Vụ 0263 3577 051 phongtaivubidoupnuiba@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hồng Trưởng phòng minhhongvqg@yahoo.com
Phạm Thị Kiều Vân Phó phòng kieuvanbidoup@gmail.com
IV Phòng Kế Hoạch và hợp tác quốc tế  0263 3596 079 phongkehoachvqg@gmail.com
Nguyễn Mạnh Cường Trưởng phòng manhcuongnguyen5@gmail.com
Đinh Cao Phi Phó phòng caophituvan@gmail.com
V Phòng Kỹ thuật và NCKH 0263 3576 079 pkt.bdnb@gmail.com
Đào Viết Lương Trưởng phòng daovietluong@gmail.com
Bùi Thế Hoàng Phó phòng hoangeakao@gmail.com
VI TT Du lịch sinh thái và GDMT  0263 3747 449 bidouptour@gmail.com
Phạm Xuân Nguyên Giám đốc TT xuannguyen0302@gmail.com
VII TT Nghiên cứu quốc tế RNĐ 0263 3502061 icther.vqgbidoup@gmail.com
Lê Văn Sơn Giám đốc TT leson1502@gmail.com
Trương Quang Cường Phó Giám đốc TT quangcuongvqg@gmail.com
VIII Hạt kiểm lâm 0263 3502 140 hkl.bidoupnuiba@gmail.com
1 Văn phòng HKL hkl.bidoupnuiba@gmail.com
Phạm Quang Hải Phó Hạt trưởng  HKL pqhaivqg@gmail.com
2 Đội tuần tra lưu động số 1 doituantraluudongso1@gmail.com
3 Trạm Đưng Jar Giêng dunggiarieng@gmail.com
4 Trạm Liêng Ka tramliengka@gmail.com
5 Trạm Bidoup tramklbidoup@gmail.com
6 Trạm K’Long Lanh tramkiemlamklonglanh@gmail.com
7 Trạm Giang Ly tramgiangly@gmail.com
8 Trạm Hòn Giao tramhongiao@gmail.com
9 Trạm Núi Bà tramklnuiba@gmail.com
10 Trạm Xã Lát tramkiemlamxalat2016@gmail.com
11 Trạm Cổng Trời tramcongtroi@gmail.com
12 Trạm Krông Nô tramdalong@gmail.com