Nghiên cứu đặc điểm tái sinh dưới tán rừng kín thường xanh ẩm á nhiệt đới tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

                                                                                    

  Hoàng Đình Quang, Lê Quang Minh

                 ( Bài này được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ NN & PTNT số 17/2011)

{edocs}dacdiemtaisinhQuang.pdf,670,670,link{/edocs}