Giới thiệu về dự án JICA-Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Vườn Quốc Gia Bidoup- Núi Bà là một trong những khu bảo tồn lớn nhất nước Việt Nam có diện tích 66.067,47 ha. Các đợt khảo sát trước đây đã xác định đươc 1,933 loài thực vật và 398 loài động vật.

1. Tổng quan về dự án

Vườn Quốc Gia Bidoup- Núi Bà là một trong những khu bảo tồn lớn nhất nước Việt Nam có diện tích 66.067,47 ha. Các đợt khảo sát trước đây đã xác định đươc 1,933 loài thực vật và 398 loài động vật.

Tính đa dạng sinh học phong phú và giá  trị của vườn quốc gia Bidoup- Núi bà đang đối đầu với các đe dọa. Một trong những lý do dẫn đến đe dọa đó là áp lực lên tài nguyên rừng từ người dân nghèo đói sống quanh vườn. Hầu hết những người dân địa phương là người dân tộc thiểu số sinh sống bằng nông nghiêp truyền thống. Tuy thế, nguồn quỹ đất dùng cho nông nghiệp lại giới hạn vì đất mà người dân có thể sử dụng lại hầu hết là đất rừng. Hơn thế, năng xuất nông nghiệp của họ lại thấp.

Kết quả là đa dạng sinh học của VQG Bidoup-Núi Bà bị đe dọa do đất không ngừng bị chuyển đổi từ đất rừng sang đất nông nghiệp.

Đề giải quyết vấn đề trên, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương và thiết lập hệ thống quản lý rừng bền vững có sự tham gia của người dân địa phương là quan trọng.

JICA nhắm đến bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia thông qua việc thiết lập mô hình đồng quản lý bằng cách giới thiệu hợp phần “lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường” (EFLO) và “Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng” (CBET). EFLO sẽ cải thiện sinh kế của cộng đồng địa phương bằng cách gia tăng năng suất theo hướng thân thiện với môi sinh và bằng cách giới thiệu tới người dân các phương án sinh kế. Việc giới thiệu CBET nhắm đến thiết lập một mô hình du lịch sinh thái trong đó người dân địa phương nắm vai trò trung tâm. Bằng cách này JICA giải quyết vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.

2. Nhiệm vụ của chúng tôi

Dự án nhắm đến đạt được sự chung sống bền vững và hài hòa giữa vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và cộng đồng địa phương, và cải thiện đời sống của người dân địa phương bằng cách giới thiệu hợp phần “lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường” (EFLO) và “Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng” (CBET) Để biết thêm chi tiết xin xem phần hoạt động.

3. Cơ cấu tổ chức

4. Liên hệ với chúng tôi

5. Các liên kết

Tin liên quan