DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Trụ sở chính: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng đại diện: Tầng 4, Tòa nhà số 4A, Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3502 005 Fax: 0263 3813 654

Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
I Ban Giám Đốc  
  Lê Văn Hương Giám đốc   lvhuongdl@gmail.com
  Tôn Thiện An Phó Giám đốc   anhandalat@gmail.com
  Nguyễn Lương Minh Phó Giám đốc   nlminhvqg@gmail.com
  Phạm Văn Dân Phó Giám đốc   dandalat0367@gmail.com
II Phòng Tổ Chức – Hành Chính  0263 3502 005 bidoupnuiba@gmail.com
  Nguyễn Mạnh Cường Trưởng phòng     manhcuongnguyen5@gmail.com
  Võ Đức Cường Phó phòng     duccuong0509@mail.com
III  Phòng Tài Vụ  0263 3577 051 phongtaivubidoupnuiba@gmail.com
  Nguyễn Thị Minh Hồng Trưởng phòng     minhhongvqg@yahoo.com
IV Phòng Kế Hoạch và hợp tác quốc tế  0263 3596 079 phongkehoachvqg@gmail.com
  Đào Viết Lương Trưởng phòng     daovietluong@gmail.com
V Phòng Kỹ thuật và NCKH  0263 3576 079 pkt.bdnb@gmail.com
  Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng     anhtuanvqg@gmail.com
  Bùi Thế Hoàng Phó phòng     hoangeakao@gmail.com
VI TT Du lịch sinh thái và GDMT  0263 3747 449 bidouptour@gmail.com
  Phạm Xuân Nguyên Phó Giám đốc     xuannguyen0302@gmail.com
VII TT Nghiên cứu quốc tế RNĐ 0263 3502061 icther.vqgbidoup@gmail.com
  Lê Văn Sơn Phó Giám đốc     leson1502@gmail.com
VIII Hạt kiểm lâm  0263 3502 140 hkl.bidoupnuiba@gmail.com
1 Văn phòng HKL     hkl.bidoupnuiba@gmail.com
  Phạm Quang Hải Phó Hạt trưởng  HKL     pqhaivqg@gmail.com
2 Đội tuần tra lưu động số 1     doituantraluudongso1@gmail.com
3 Trạm Đưng Jar Giêng     dunggiarieng@gmail.com
4 Trạm Liêng Ka     tramliengka@gmail.com
5 Trạm Bidoup     tramklbidoup@gmail.com
6 Trạm K’Long Lanh     tramkiemlamklonglanh@gmail.com
7 Trạm Giang Ly     tramgiangly@gmail.com
8 Trạm Hòn Giao     tramhongiao@gmail.com
9 Trạm Núi Bà     tramklnuiba@gmail.com
10 Trạm Xã Lát     tramkiemlamxalat2016@gmail.com
11 Trạm Cổng Trời     tramcongtroi@gmail.com
12 Trạm Đạ Long     tramdalong@gmail.com