Khởi động dự án PAC REDD tỉnh Lâm Đồng

Được sự đồng ý của UBND Tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được hợp tác, ký biên bản ghi nhớ dự án với Tổ chức Hướng tới Minh bạch Việt Nam (TT) để triển khai dự án “Sáng kiến tăng cường minh bạch trong cơ chế giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng – PAC REDD” tại tỉnh Lâm Đồng.

Dự án PAC REDD hướng đến sự đảm bảo chi trả các khoản tiền theo cơ chế REDD thông qua việc phổ biến các sáng kiến tăng cường minh bạch đến các cơ quan chính phủ có liên quan và xây dựng một xã hội dân sự có khả năng giám sát tính minh bạch trong các cơ chế REDD.

Ngày 24-4-2012, VQG Bidoup Núi Bà và Tổ chức hướng tới minh bạch tổ chức Lễ khởi động dự án PAC-REDD với sự tham gia của lãnh đạo Tổ chức hướng tới minh bạch và VQG Bidoup Núi Bà, các Sở tài nguyên môi trường, Sở Nông nghiệp& phát triển nông thôn, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Lâm Hà và Di Linh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Lâm Đồng, Mặt trận tổ quốc tỉnh, trường Đại học Đà Lạt và chương trình SNV về REDD+ tại Lâm Đồng.

Mở đầu chương trình, bà Đào thị Nga- PGĐ Tổ chức hướng tới Minh bạch và ông Cao Hải Thanh- điều phối viên chương trình đã giới thiệu tóm tắt về Tổ chức Minh bạch Quốc tế- Transparency International (TI); Tổ chức Hướng tới Minh bạch- Toward Transparency và một số kết quả hoạt động của TI/TT tại Việt Nam cũng như sáng kiến minh bạch trong REDD.

Ông Lê Văn Hương giới thiệu về vai trò của VQG Bidoup Núi Bà với chương trình PAC-REDD. Khẳng định VQG đủ nguồn lực và chức năng đồng thời tham gia chương trình này thông qua các hoạt động (a) Tích cực ủng hộ PAC REDD thông qua các hoạt động trình diễn trong tương lai; (b) Cung cấp nguồn nhân lực để thực hiện PAC REDD; và (c) Kết nối PAC REDD với các cơ quan liên quan tại địa phương trong khuôn khổ dự án.

Ông Phạm Thành Nam- cố vấn chương trình SNV về REDD+ tại Lâm Đồng cũng trình bày tóm tắt về Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), Chương trình REDD+ của SNV, dự án Giảm phát thải của rừng Châu Á- Lowering Emissions in Asia’s Forests (LEAF) cũng như các hoạt động chính của SNV tại Lâm Đồng.

Sau phần trao đổi, thảo luận thì các thành viên hội thảo đã thống nhất việc tăng cường tính công khai minh bạch, nâng cao nhận thức thông qua các hội thảo tập huấn và tuyên truyền nhằm đảm bảo tính liêm chính, khả năng giám sát của các bên liên quan trong chi trả REDD là vấn đề mới mang tính cấp thiết hiện nay.

Tôn Thất Minh