Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị sơ kết Đảng bộ cơ sở nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Về tham dự Hội nghị có toàn thể Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

 

Bám sát Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng – hệ thống chính trị năm 2023, Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 05/01/2023 của Đảng ủy Khối về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đảng, cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trực thuộc toàn diện trên các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực.

 

 

 Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Triển khai việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc nêu gương của đảng viên, công tác chính trị nội bộ, phát triển đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình, quy định của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, đa số đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị luôn giữ vững lập trường, kiên định trước những khó khăn, thách thức, tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, định hướng hoạt động các Đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo phát động thi đua, tổ chức các hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể các tháng cuối năm 2023.