Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Ngày 24 tháng 1 năm 2018 tại Hội trường Văn phòng, Đảng ủy khối cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà phối hợp Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại đơn vị chưa tham gia học tập Nghị quyết theo kế hoạch số 64-KH/ĐUK ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lương Văn Mừng, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng giới thiệu về nội dung cũng như tại sao trong giai đoạn hiện nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành 3 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” và Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

 

Triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII được tổ chức tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản của Nghị quyết đến toàn thể đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và về cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.