Loài chim tìm thấy tại đỉnh Bidoup

Xem chi tiết:

http://www.vietnambirding.com/Birding-Mount-BiDoup.aspx