Một số hình ảnh của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và cấp Huyện đi nghiên cứu thực tế tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Ngày 9 tháng 6 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và cấp Huyện đi nghiên cứu thực tế tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

 

Một số hình ảnh của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và cấp Huyện đi nghiên cứu thực tế tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà