Thông báo tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà ban hành thông báo 07/TB-VQG về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập tại đơn vị.

 

Theo đó các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập tại VQG phải có đề cương nghiên cứu, giảng dạy, thực tập, kèm theo kế hoạch thực hiện (trong đó ghi rõ dự kiến thời gian, địa điểm, thành phần tham gia) và các hồ sơ phải có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (Bản chính). Các hồ sơ phải gửi trước ít nhất 10 ngày (làm việc) để đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập tại VQG phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý rừng và đảm bảo đúng thời gian, chương trình, thành phần làm việc như đăng ký. Đồng thời phải ký cam kết và tự chịu trách nhiệm về an toàn cho cá nhân và các thành viên tham gia nghiên cứu. Tùy theo tình hình cụ thể, VQG Bidoup – Núi Bà sẽ cử công chức hoặc viên chức giám sát các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, thực tập theo quy định.

 

Sau khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học tại VQG, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện chế độ báo cáo kết quả nghiên cứu, trong đó báo cáo kết quả sơ bộ gửi chậm nhất 7 ngày và báo cáo chính thức gửi chậm nhất 3 tháng sau khi kết thúc chương trình nghiên cứu tại VQG.

 

Chi tiết Thông báo đính kèm phía dưới

Download