Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Vườn quốc gia Bidoup  – Núi Bà thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật là 03 xe ô tô, cụ thể như sau:

  1. Xe ô tô biển kiểm soát 49B – 1108

          Loại xe: Xe con nhãn hiệu UAZ-DAMEFA;

          Nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2006;

          Số máy: 410400*20088206*;

          Số khung: 31510020000033;

          Màu sơn: Xanh.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 31.620.000 đồng

(Ba mươi mốt triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng).

  1. Xe ô tô biển kiểm soát 49X-4551

          Loại xe: Xe ô tô tải (tự đổ) nhãn hiệu CHIENTHANG;

          Nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2008;

          Niên hạn sử dụng năm 2033;

          Số máy: 4102QBZL*00428556*;

          Số khung: RLDTD32ZL8DD00007;

          Màu sơn: Xanh.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 53.294.000 đồng

(Năm mươi ba triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

  1. Xe ô tô biển kiểm soát 49X-4572

          Loại xe: Xe ô tô tải (tự đổ) nhãn hiệu CHIENTHANG;

          Nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2008;

          Niên hạn sử dụng năm 2033;

          Số máy: 4102QBZL*00428536*;

          Số khung: RLDTD32ZL8DD00028;

          Màu sơn: Xanh.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 53.294.000 đồng

(Năm mươi ba triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

Chi tiết theo văn bản đính kèm

Download