Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022 nhằm tổng kết đánh giá kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức người lao động trong năm 2022 và quyết định phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan

 

Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà năm 2022

 

Hội nghị lần lượt thông qua các báo cáo quan trọng về các mặt hoạt động của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trong năm 2022: báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo tài chính công, báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo thanh tra nhân dân,… Đa số các ý kiến của công chức, viên chức, người lao động đều nhất trí về các mặt hoạt động đã đạt được của đơn vị trong các báo cáo tổng kết, về các chỉ tiêu đạt được, những tồn tại, nguyên nhân yếu kém và các chỉ tiêu kế hoạch cũng như phướng hướng hành động năm 2023; Hội nghị giao cho lãnh đạo cơ quan và ban chấp hành công đoàn cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp, đề xuất của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trước khi in ấn, phát hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022 Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thành công tốt đẹp và Nghị quyết đại hội đạt được đồng thuận nhất trí cao của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.