Hội thảo Quốc gia về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

 

 

Sáng 16/3/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo quốc gia về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Tham dự Hội thảo có trên 200 đại biểu là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đại diện của 63 tỉnh thành. Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cùng lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại Việt Nam.

Dự thảo Nghị định đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo gồm 10 chương, 116 điều. Trong đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến:

  1. Tiêu chí xác định rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất;
  2. Điều hiện đóng, mở cửa rừng tự nhiên;
  3. Quản lý rừng,công tác phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp giữa cơ quan kiểm lâm và  tài nguyên môi trường trong giao rừng, cho thuê rừng; ghi chép thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  4. Trình tự, thủ tục chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng;
  5. Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và quản lý thương mại;
  6. Về yêu cầu chuyên môn đối với tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp;
  7. Về tổ chức cơ quan chuyên môn lâm nghiệp ở địa phương;
  8. Về những vấn đề cần quy định chuyển tiếp.

Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn khẳng định đây là một trong bốn Nghị định quan trọng hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp được Quốc Hội khóa XIV thông qua năm 2017. Thứ trưởng đánh giá cao kết quả thảo luận tại Hội thảo, đồng thời nhấn mạnh còn nhiều vấn đề cần tiếp tục lấy ý kiến trong thời gian tới.

Kết quả thảo luận và các ý kiến đóng góp sẽ được Tổng cục Lâm nghiệp nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định để xin ý kiến Ban Soạn thảo trước khi đăng tải lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam