Thành lập Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 3 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định 1164/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng. Theo quyết định thành lập trên:

Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang  là tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban quản lý Khu DTSQTG Langbiang có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Ban quản lý Khu DTSQTG Langbiang đặt tại Khu hành chính dịch vụ của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tên tiếng Việt: Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang (viết tắt: Ban quản lý Khu DTSQTG Langbiang).

Tên tiếng Anh: Management Board of Langbiang World Biosphere Reserve (viết tắt: Langbiang BR).

Chức năng Ban quản lý Khu DTSQTG Langbiang.

Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang là tổ chức phối hợp giúp UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện các hoạt động quản lý, hợp tác quôc tế, nghiên cứu khoa học và thu hút đầu tư các dự án có liên quan bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển theo quy định của luật pháp Việt Nam và sự hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ của ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam.

Nhiệm vụ Ban quản lý Khu DTSQTG Langbiang.

Xây dựng kế hoạch quản lý điều hành của Khu DTSQTG Langbiang, tham vấn ý kiến của ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bảo tồn và phát triển bền vũng Khu DTSQTG Langbiang.

Tổ chức diễn đàn quản lý hợp tác cho các bên liên quan tham gia vào quá trình quản lý, bảo tồn và phát triển bền vũng Khu DTSQTG Langbiang.

Huy động và tiếp nhận các nguồn lực trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động nhằm bảo tồn và phát triến bền vững Khu DTSQTG Langbiang theo quy định hiện hành.

Thực hiện chương trình tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, giới thiệu về Khu DTSQTG Langbiang.

Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học và liên lcết, họp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện, tiếp nhận các thành quả nghiên cứu khoa học trong Khu DTSQTG Langbiang.

Làm đầu mối liên hệ với ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam để tiếp nhận và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến Khu DTSQTG Langbiang; tham gia vào mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển thế giới để tăng cường sự họp tác với các nhà khoa học trong nước và quốc tế trong khuôn khổ MAB/UNESCO.

Cơ cấu tổ chức

Ban quản lý Khu DTSQTG Langbiang hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm: ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm trưởng ban; ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban; ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, Phó Trưởng ban thường trực và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương làm ủy viên.

Ngoài ra, Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang còn có tổ chức giúp việc gồm Ban thư ký và Hội đồng tư vấn.

Kinh phí hoạt động.

Ngân sách tỉnh đảm bảo một phần kinh phí trong những năm đầu mới thành lập; hàng năm Ban quản lý xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Huy động từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.