Thông báo chương trình Hội nghị công chức, viên chức, lao động Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà năm 2015

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà thông báo tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2015 nhằm tổng kết thực hiện công tác năm 2014 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

1. Thời gian tiến hành hội nghị: Ngày 30 tháng 01 năm 2015.

2. Địa điểm tổ chức hội nghị: Tại Hội trường Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tiểu khu 97 xã Đạ Nhim huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.

3. Thành phần dự hội nghị: Mời toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Chương trình Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2015 như sau:

TT

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

1

13h 30-13h 40

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị

Ông: Tôn Thiện An

2

13h 40-13h 50

BC tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Ông: Đỗ Mạnh Hùng

3

13h 50-14h 00

BC tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

(Hạt kiểm lâm VQG)

Ông: Nguyễn Hồng Lâm

4

14h 00-14h 10

BC kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (TT Du lịch sinh thái & GDMT)

Ông: Nguyễn Lương Minh

5

14h 10-14h 20

BC kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (TT Nghiên cứu quốc tế RNĐ)

Ông: Tôn Thất Minh

6

14h 20-14h 35

– BC công tác tài chính cơ quan năm 2014.

– BC dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015.

Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng

Ông: Nguyễn Mạnh Cường

7

14h 35-14h 50

– BC thực hiện Quy chế dân chủ cở sở.

– BC hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân.

Ông: Nguyễn Văn Dũng

8

14h 50-15h 00

– BC tổng kết công tác công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2015.

Ông: Võ Hồng Dương

9

15h 00-15h 10

– Phát biểu chỉ đạo hội nghị của cấp trên.

– Tiếp thu ý kiến

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (hoặc Công đoàn VC)

Ông: Lê Văn Hương

10

15h 10-15h 20

Nghỉ giải lao

11

15h 20-15h 50

Thảo luận và phát biểu ý kiến của hội nghị

Đoàn chủ tịch

12

15h 50-16h 00

Phát biểu của Giám đốc VQG

Ông: Lê Văn Hương

13

16h 00-16h 20

Công bố Quyết định khen thưởng năm 2014 của đơn vị và của Công đoàn cơ sở

Ông: Nguyễn Văn Dũng

14

16h 20-16h 30

Thông qua Nghị quyết hội nghị

Thư ký hội nghị

15

16h 30-16h 40

Phát động phong trào và đăng ký thi đua năm 2015

Ông: Võ Hồng Dương

16

16h 40

Bế mạc hội nghị

Ông: Tôn Thiện An