Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2015 và tham gia kiểm tra, sát hạch

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2015

Số báo danh Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Dân tộc Trình độ chuyện môn Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học
Nam Nữ
I Vị trí chuyên viên phòng Kỹ thuật và Nghiên cứu khoa học (Ngạch chuyên viên 01.003)
01 Đinh Văn Quyền 6/14/1986   Nam định Kinh Đại học  Lâm nghiệp B A
02 Nguyễn Sỹ Quang 4/17/1991   Nghệ An Kinh Đại học Lâm nghiệp B A
03 Trần Đình Quân 9/12/1992   Hà Tĩnh Kinh Đại học Lâm nghiệp B A
04 Bùi Hiến Đức 4/23/1988   Hưng Yên Kinh Đại học Lâm nghiệp B B
II Vị trí chuyên viên công nghệ sinh học (Ngạch chuyên viên 01.003)
05 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   1/10/1983 Lâm Đồng Kinh Đại học CNCN sinh học B A
06 Bùi Trung Tuyến 11/24/1986   Nam Định Kinh Đại học CNCN sinh học B A
07 Nguyễn Thị Thanh Trúc   9/28/1991 Lâm Đồng Kinh Đại học CNCN sinh học B A
III  Ví trí Kế toán Trung tâm Du lịch sinh thái và GDMT( ngạch Kế toán viên 06031)
08 Hà Thị Thu Phương    12/11/1991 Lâm Đồng Kinh Đại học Kế toán kiểm toán B A
IV Vị trí kế toán Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (Ngạch Kế toán viên Cao đẳng 06a.031)
09 Phan Trung Hữu   10/20/1992 Nghệ An Kinh Cao đẳng Kế toán B B
V Vị trí Trung cấp du lịch, Trung tâm du lịch sinh thái (ngạch cán sự 01004)
10 Phan Mạnh Hùng 4/16/1986   Nghệ An Kinh THCN Du lịch A B

Thời gian kiểm tra, sát hạch: 8h sáng ngày 29 tháng 9 năm 2015 tại Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tiểu khu 97 xã Đa Nhim huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.

Tài liệu tham khảo:

I. Tài liệu kiến thức chung

– Luật Viên chức

– Nghị định tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức

II. Tài liệu kiến thức chuyên ngành

1. Kỹ sư lâm nghiệp

– Luật Quản lý và Bảo vệ rừng

– Luật Đa dạng sinh học

– Nghị định 09/NĐ-CP

– Nghị định số 32/2006/NĐ-CP

– Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT

– Giáo trình: Sinh thái rừng, Quy hoạch điều chế, lâm sinh

2. Công nghệ sinh học

Luật Đa dạng sinh học

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

– Nghị định 65/2010/NĐ-CP

Nghị định 117/2010/NĐ-CP 

– Quyết định số 1660/QĐ-TTg

3. Trung cấp du lịch:

– Luật Du lịch

4. Cử nhân Tài chính, kế toán và Cao đẳng kế toán

– Luật kế toán

– Luật Quản lý tài sản nhà nước

– Quyết định ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

– Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2015


Số TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Dân tộc Trình độ chuyện môn Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
I Vị trí chuyên viên phòng Kỹ thuật và Nghiên cứu khoa học (Ngạch chuyên viên 01.003)
1 Đinh Văn Quyền 14/06/1986   Nam định Kinh Đại học  Lâm nghiệp B A
2 Nguyễn Sỹ Quang 17/04/1991   Nghệ An Kinh Đại học Lâm nghiệp B A
3 Trần Đình Quân 12/09/1992   Hà Tĩnh Kinh Đại học Lâm nghiệp B A
4 Bùi Hiến Đức 23/04/1988   Hưng Yên Kinh Đại học Lâm nghiệp B B
II Vị trí chuyên viên công nghệ sinh học (Ngạch chuyên viên 01.003)
1 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   10/01/1983 Lâm Đồng Kinh Đại học CNCN sinh học B A
2 Bùi Trung Tuyến 24/11/1986   Nam Định Kinh Đại học CNCN sinh học B A
3 Nguyễn Thị Thanh Trúc   28/09/1991 Lâm Đồng Kinh Đại học CNCN sinh học B A
III  Ví trí Kế toán Trung tâm Du lịch sinh thái và GDMT( ngạch Kế toán viên 06031)
1 Hà Thị Thu Phương    11/12/1991 Lâm Đồng Kinh Đại học Kế toán kiểm toán B A
IV Vị trí kế toán Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (Ngạch Kế toán viên Cao đẳng 06a.031)
1 Phan Trung Hữu   20/10/1992 Nghệ An Kinh Cao đẳng Kế toán B B
V Vị trí Trung cấp du lịch, Trung tâm du lịch sinh thái (ngạch cán sự 01004)
1 Phan Mạnh Hùng 16/04/1986   Nghệ An Kinh THCN Du lịch A B