UBND tỉnh lâm đồng ban hành văn bản số 6077/ubnd-tkct về việc triển khai thực hiện thông tư 05/2017/tt-bnv ngày 15/8/207 của bộ nội vụ

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 6077/UBND-TKCT về việc triển khai thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/207 của Bộ Nội vụ. Theo văn bản trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

1. Sở Nội vụ

Hướng dẫn việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương vào các ngạch chuyên ngành hành chính theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thỏa thuận để Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bổ nhiệm ngạch và xếp lương ngạch cán sự (mới), nhân viên (mới) cho công chức, viên chức chuyên ngành hành chính sau khi được cử đi đào tạo, tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên phù hợp với vị trí công tác.

Căn cứ kế hoạch thi nâng ngạch công chức hàng năm của Bộ Nội vụ, đề xuất số lượng, chỉ tiêu nâng ngạch và xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức hàng năm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

Bổ nhiệm ngạch và xếp lương ngạch cán sự (mới) 01.004 cho công chức, viên chức chuyên ngành hành chính đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm, đang được bố nhiệm ngạch và xếp lương ở ngạch cao đẳng (01a.003), cán sự cũ (01.004) và ngạch nhân viên (mới) 01.005 cho công chức, viên chức chuyên ngành hành chính đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên đang đảm nhiệm vị trí công việc thừa hành, phục vụ đang được bổ nhiệm ngạch và xếp lương ở các ngạch 01.005, 01.006, 01.007, 01.008, 01.009… theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Căn cứ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của các ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên để cử cán bộ, công chức, viên chức các ngạch chuyên ngành hành chính đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn của ngạch. Riêng công chức, viên chức chuyên ngành hành chính chưa có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đang được xếp lương ngạch cán sự cũ, nhân viên cũ phải đi đào tạo để đạt chuẩn theo ngạch cán sự mới, nhân viên mới. Thời hạn đào tạo để đạt chuẩn là 06 (sáu) năm kể từ ngày 01/10/2017, nếu công chức, viên chức không thể đào tạo để đạt chuẩn thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành việc bổ nhiệm ngạch, xếp lương cho công chức, viên chức hành chính trước ngày 30/11/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết.