Dự án đã tiếp nhận một nhân sự mới của JICA để huấn luyện 27/07/2010 -11/08/2010)

Dự án đã tiếp nhận một nhân sự mới của JICA như là một phần chương trình huấn luyện trong công tác ở Việt Nam. Trong thời gian lưu lại ở Việt Nam, nhân viên tập huấn sẽ tham gia vào hoạt động hàng ngày của chúng tôi.