Công đoàn Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 12/KH-CĐVC ngày 25/4/2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; thông báo số 09/TB-CĐVC ngày 22/11/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028.

 Về chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng và toàn thể đoàn viên công đoàn Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà về tham dự.

 

 

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, phương hướng mà Nghị quyết Đại hội đoàn viên Công đoàn trong nhiệm kỳ đã đề ra; tập hợp thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia vào các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn, động viên công nhân viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tích cực tổ chức có hiệu quả các hoạt động phong trào văn thể mỹ, sinh hoạt truyền thống, động viên chăm sóc con cán bộ công chức viên chức, công tác nữ công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện… Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, những mặt công tác thực hiện có kết quả tốt là tự tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ; xây dựng khối đoàn kết, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, khắc phục những bất cập, tồn tại của đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đối với đoàn viên có sự chuyển biến, hiệu quả. Công tác phối hợp chỉ đạo, vận động đoàn viên triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp tốt với chuyên môn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các năm góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm chỉ đạo với quyết tâm cao; có đổi mới trong công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức các hoạt động có hiệu quả.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Ban chấp hành công đoàn còn tập trung nhiều vào nhiệm vụ chuyên môn, việc đầu tư cho hoạt động công đoàn còn hạn chế nhất định; số ít đoàn viên có hưởng ứng, tham gia nhưng chưa tích cực các hoạt động phong trào do Công đoàn, cơ quan phát động,… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Đại hội công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028 đã kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, sản xuất, đời sống và cùng góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh và bầu ra 07 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 và 02 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên tổ chức.