Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày 17 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Văn phòng, Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 – Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại đơn vị và quán triệt quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cho các đồng chí đảng viên.

 

 

Đồng chí Lê Văn Hương – Bí thư Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà nhấn mạnh sự cần thiết và đề nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nghiêm túc lắng nghe, học tập và nắm được những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII để từ đó đưa nghị quyết vào thực tiễn trong công tác của đơn vị.

 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lương Văn Mừng – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 – Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra.

 

 

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Thanh – Chủ Nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới trong quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm so với các văn bản quy định trước đây về công tác xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm trong đảng cho toàn thể đồng chí đảng viên Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.