Hội nghị sơ kết Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Ngày 16/8/2022, Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị sơ kết Đảng bộ cơ sở nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

 

(Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng)

 

Báo cáo sơ kết của Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, đánh giá: Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng Đảng và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước, Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (Đảng ủy) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao đặc biệt là công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác nghiên cưu khoa học, hợp tác quốc tế và chương trình du lịch sinh thái,…; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Đảng ủy triển khai việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, đa số đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị luôn giữ vững lập trường, kiên định trước những khó khăn, thách thức, tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc nêu gương của đảng viên, công tác chính trị nội bộ, phát triển đảng viên; các biện pháp nâng cao chất lượng chính trị, củng cố, cho ý kiến nhân sự các tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình, quy định của Đảng. Đảng ủy lãnh đạo, định hướng hoạt động các Đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo phát động thi đua, tổ chức các hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo sơ kết cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục như: nghiệp vụ công tác Đảng của các đồng chí trong Đảng ủy, chi ủy; số vụ vi phạm lâm luật có diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân; còn thiếu biên chế công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao và nhiều chương trình hoạt động của đơn vị chưa được đầu tư kinh phí có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nội dung sinh hoạt Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc còn đơn điệu chủ yếu triển khai công tác chuyên môn,…Trong thời gian tới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ sơ, chi ủy trong mọi hoạt động của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục tăng cường công tác kiêm tra, giám sát trong công tác Đảng;…