Nội dung Quy chế phối hợp thực hiện truyền thông quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học

Ngày 20 tháng 5  năm 2022, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và Ủy ban nhân dận huyện Lạc Dương ký Quy chế phối hợp thực hiện truyền thông quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Quy chế phối hợp do Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học hỗ trợ xây dựng nhằm tăng cường công tác truyền thông về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học tại địa phương.

Quy chế đã ghi rõ trách nhiệm của mỗi bên: Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà xây dựng triển khai các chiến dịch truyền thông giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã. Chỉ đạo Hạt kiểm lâm Vườn phối hợp chặt chẽ với Hạt kiểm lâm huyện, các ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại, phá hoại rừng, săn bắn động vật hoang dã; phới hợp với ủy ban nhân dân xã, thị trấn thành lập hương ước bảo vệ rừng đến từng thôn bản; thành lập các nhóm bảo tồn cộng đồng,…Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân địa phương chấp hành tốt Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học. Chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện hỗ trợ thực hiện kế hoạch, chiến dịch truyền thông hàng năm, các chương trình hoạt động, dự án trong nước và ngoài nước, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các hoạt động săn bắn, quảng cáo, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật,…

Hai đơn vị thống nhất hàng năm tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp thực hiện truyền thông quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Nội dung cụ thể tải file đính kèm phía dưới:

Download