Phát hiện một loài thực vật mới tại VQG Bidoup – Núi Bà

Các nhà khoa học thuộc Vườn thực vật hoàng gia Sydney – Úc và Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển – Viện Sinh học Nhiệt đới đã phát hiện ra một loài đa tử trà mới tại VQG Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.

Loài thực vật mới này được đặt tên là Đa tử trà Hương (Polyspora huongiana Orel, Curry & Luu) để vinh danh ông Lê Văn Hương, giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, vì đã nhiệt tình hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học tại đây. Loài này thuộc họ Trà (Theaceae) với các đặc điểm hình thái được mô tả như sau: cây gỗ cao không quá 10 m, lá hình elip hẹp, đỉnh lá nhọn, đáy lá hình nêm, lá có cuống dài từ 8 – 12 mm, hoa mọc đơn ở nách lá và có màu hồng sẫm đến đỏ, cuống hoa từ 8 đến 10 mm, lá đài không rụng, bầu thượng với 3 – 5 buồng, vòi nhụy chia 3 – 5 thùy cạn, chỉ nhị dài 25 – 30 mm.

Chi Đa tử trà (Polyspora) vốn trước đây được biết dưới tên Gò đồng (Gordonia), tuy nhiên các loài Gordonia tại châu Á hiện nay (khoảng 41 loài, kể cả loài vừa được mô tả) đã được chuyển sang chi Polyspora. Việc phát hiện loài đa tử trà Hương đã góp phần tăng số loài đa tử trà ghi nhận ở Việt Nam lên 7 loài (bao gồm: P. bidoupensis, P. gigantiflora, P. intricata, P. balansae, P. axillaris, P. tonkinensis và P. huongiana) và thêm một loài đặc hữu nữa cho VQG Bidoup – Núi Bà.

Thông tin chi tiết về loài đa tử trà Polyspora huongiana Orel, Curry & Luu được đăng trên tạp chí Nordic Journal of Botany, số 29, năm 2012

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-1051.2011.01330.x/abstract;jsessionid=B63BF9DF9F22155EC998604A67120DE0.d02t02).

 (Polyspora huongiana Orel, Curry & Luu)

Theo: cbd-itb.org.vn