Tuyên truyền Pháp luật về Lâm nghiệp và các văn bản liên quan tới công tác giao khoán bảo vệ rừng

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức tuyên truyền Pháp luật về Lâm nghiệp và các văn bản liên quan tới công tác giao khoán bảo vệ rừng tại Trạm kiểm lâm Đưng Iar Giêng thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ nhận khoán hiểu rõ hơn một số nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các văn bản quy định liên quan đến công tác giao khoán bảo vệ rừng.

 

Một số hình ảnh tuyên truyền tại Trạm kiểm lâm Đưng Iar Giêng.