Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà làm việc với Đoàn công tác Chương trình UN – REDD Việt Nam giai đoạn II về khảo sát xây dựng dự án Địa bàn không mất rừng tại Lâm Đồng.

Ngày 3 tháng 7 năm 2018, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà có buổi làm việc với Đoàn công tác Chương trình UN – REDD Việt Nam giai đoạn II về khảo sát xây dựng dự án “Địa bàn không mất rừng tại Lâm Đồng”.

 

 

Tham gia buổi làm việc với đoàn công tác, có lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà liên quan đến các hoạt động của chương trình Dự án. Ông Lê Văn Hương, giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã có bài thuyết trình giới thiệu tổng quan về tiềm năng phát triển Du lịch sinh thái và bài tổng quan về lâm sản ngoài ngỗ những khó khăn và thách thức trong việc thực hiện ở đơn vị.

 

 

Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã phối hợp, hỗ trợ tích cực cho Đoàn công tác UN – REDD Việt Nam giai đoạn II nghiên cứu sâu về các tiềm năng và cơ hội phát triển lâm sản ngoài gỗ và du lịch sinh thái ở đơn vị làm cơ sở cho đoàn công tác xây dựng dự án Địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông theo đúng kế hoạch.