Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động  nhằm đánh giá những kết quả đạt thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà năm 2021

 

Hội nghị lần lượt thông qua các báo cáo quan trọng về các mặt hoạt động của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trong năm 2021: báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo tài chính công, báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo thanh tra nhân dân,… Đa số các ý kiến của công chức, viên chức, người lao động được mời về tham dự hội nghị đều nhất trí về các mặt hoạt động đã đạt được của đơn vị trong các báo cáo tổng kết, về các chỉ tiêu đạt được, những tồn tại, nguyên nhân yếu kém và các chỉ tiêu kế hoạch cũng như phướng hướng hành động năm 2022.

 

Phát biểu tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà năm 2021, ông Phạm Sỹ Thế – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng về tham dự đánh giá: Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã tổ chức công khai tài chính rộng rãi, cụ thể, chi tiết và dân chủ; công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện tốt chức năng hoạt động của tổ chức Công đoàn; các chỉ tiêu hoạt động trong năm của tổ chức Công đoàn đã hoàn thành tốt và được đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ”,…

 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021 Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thành công tốt đẹp và Nghị quyết đại hội đạt được đồng thuận nhất trí cao của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.