Chấp thuận chủ trương khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà

 

Sau khi xem xét văn bản số 18/TTr-VQG ngày 11/4/2016 của Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà về việc giao cho đơn vị lựa chọn tổng thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; Lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên và văn bản số 329/KHĐT-XDTĐ ngày 28/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị chấp thuận chủ trương lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên. Ngày 16 tháng 5 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản 2576/UBND-XD2 gửi các sở, ban, ngành liên quan và Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, theo nội dung công văn trên:

– UBND tỉnh chấp thuận chủ trương Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tỷ lệ 1/2.000 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

– UBND tỉnh giao Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà căn cứ quy định hiện hành tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên theo nội dung thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9621/BKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015.