Nội quy Phỏng vấn sát hạch tuyển dụng viên chức 2015 và Chương trình Kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngày 29/9/2015

Nội quy Phỏng vấn sát hạch tuyển dụng viên chức 2015

  1. Thí sinh đến phòng phỏng vấn đúng thời gian quy định;
  2. Không được mang bất kỳ tài liệu nào vào phòng thi;
  3. Không được mang điện thoại vào phòng thi;
  4. Thí sinh chỉ được vào phòng phỏng vấn khi Thư ký hội đồng gọi tên;
  5. Chỉ được dùng giấy nháp do Hội đồng tuyển dụng phát;
  6. Thí sinh phải ký tên vào danh sách dự phỏng vấn trước khi ra về;
  7. Không gây ồn ào mất trật tự trong thời gian phỏng vấn.


Chương trình Kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngày 29/9/2015

STT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

Người thực hiện

1

Khai mạc

8h30’

Phó chủ tịch HĐ

2

Thông qua các văn bản liên quan, nội quy sát hạch

8h 35-8h40

Phó chủ tịch HĐ

3

Kiểm tra thí sinh dự thi sát hạch

8h40-8h45

Thư ký Hội đồng

3

Phóng vấn sát hạch môn kiến thức chung

9h45-10h30

Ban Kiểm tra sát hạch

4

Phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ

10h30-11h30

Ban Kiểm tra sát hạch

5

Tổng hợp điểm và bàn giao kết quả cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng

11h45

Ban Kiểm tra sát hạch và thư ký HĐ