Thống nhất kéo dài hoạt động trình diễn của Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam”

Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Ban quản lý dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam đã ký công văn số 08/DA PA về việc thống nhất kéo dài hoạt động trình diễn Dự án đến hết tháng 12/2015, theo công văn trên:

Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã cử một đoàn đánh giá (01 một chuyên gia quốc tế và 01 chuyên gia trong nước) của Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam” (Dự án PA) đến làm việc với 3 Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Cát Bà và Xuân Thủy là 3 điểm trình diễn chính của Dự án để nghe báo cáo về kết quả đã đạt được và kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp theo. Căn cứ kết quả làm việc, Đoàn đánh giá đã đưa ra các kiến nghị đối với các điểm trình diễn như sau:

1. Nhằm cung cấp thêm thời gian để các Vườn quốc gia triển khai các quyết định của tỉnh/thành phố về cơ chế tăng nguồn thu tại các điểm trình diễn, tạo điều kiện làm rõ hơn các kết quả đạt được, đề nghị kéo dài thời gian triển khai các hoạt động của dự án tại cả 3 điểm trình diễn đến hết tháng 12 năm 2015. Ban quản lý Dự án kính đề nghị quý Vườn gửi Công văn thống nhất với đề nghị kéo dài thời gian hoạt động trình diễn nêu trên về địa chỉ: Dự án PA, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, phòng B213, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội trước ngày 30 tháng 3 năm 2015.

2. Đăng tải các thông tin chung của Dự án, các hoạt động và các kết quả đạt được tại điểm trình diễn trong khuôn khổ Dự án lên cổng thông tin điện tử (Website) của Vườn và gửi lại đường link đăng tải thông tin về địa chỉ email: huyentrang1601@gmail.com; thuthuybca@gmail.com