Trạm thu ảnh vệ tinh phát hiện sớm điểm cháy (Firewatchvn) sau một thời gian nâng cấp đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Theo thông báo trên trang Web của Cục kiểm lâm: Trạm thu ảnh vệ tinh phát hiện sớm điểm cháy (Firewatchvn) sau một thời gian nâng cấp đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thông tin điểm cháy tại địa chỉ http://Firewatchvn.kiemlam.org.vn.

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân liên quan quan tâm theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời các điểm cháy rừng; đồng thời có ý kiến phản hồi đối với các thông tin từ hệ thống Firewatch. Ý kiến gửi về Cục Kiểm lâm theo hòm thư điện tử: fpd@kiemlam.org.vn; hai@kiemlam.org.vn