Thành lập Trung tâm Du lịch sịnh thái và giáo dục môi trường

Vào ngày 01/04/2011 Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Du lịch sịnh thái và giáo dục môi trường.

Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trực thuộc Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, được thành lập theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng “V/v thành lập Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trực thuộc Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tỉnh Lâm Đồng”, nằm trên địa bàn hai huyện Lạc Dương và Đam Rông, cách Đà Lạt khoảng 30 km.

 

Theo đó, Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường có chức năng:
Tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái và diễn giải môi trường trong phạm vị Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;
Tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường cho du khách, cho cộng đồng và các trường học theo chức năng của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;
Tham mưu trong việc lập quy hoạch, kế hoạch quản lý và khai thác các tour, tuyến, điểm du lịch trong Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;
* Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường có nhiệm vụ:
Tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà phục vụ phát triển du lịch;
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà và các tổ chức, cá nhân có liên quan để lập quy hoạch, kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng hợp lý các tài nguyên du lịch trong Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;
Tổ chức các hoạt động đưa, đón, hướng dẫn và diễn giải môi trường cho du khách tham quan Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà. Tuyên truyền, quảng cáo hình ảnh của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà để thu hút khách tham quan du lịch. Tổ chức các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho du khách;
Tổ chức bán vé và thu phí tham quan Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà. Quản lý, sử dụng nguồn tiền thu được theo đúng các quy định của Nhà nước;
Tư vấn, thiết kế, xây dựng và thực hiện các tour, tuyến, điểm du lịch trong Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;
Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;
Xây dựng và tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư, các dự án trong lĩnh vực giáo dục môi trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường cho du khách, cộng đồng và trong các trường học theo nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;
Thực hiện hoặc phối hợp các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc và quy chế hoạt động của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà;

* Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường:
Biên chế của Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường nằm trong tổng biên chế của Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà được cấp trên giao 10 cán bộ, trong đó: có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 8 cán bộ.
Sự ra đời của Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trực thuộc Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà là rất cần thiết để quy hoạch, thiết kế, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đồng thời tiếp nhận và triển khai các dự án trên lĩnh vực giáo dục môi trường để phục vụ cộng đồng, các trường học, thu hút du khách trong và ngoài nước.