Các lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường

Điều tra đường cơ sở cho thấy mức nghèo đói của các hộ càng cao sự lệ thuộc của họ vào tài nguyên rừng càng tăng. Để bảo tồn rừng và hệ động vật và thực vật phong phú của vườn quốc gia, việc cải thiện sinh kế cho người dân địa phương là cần thiết.

Do đó hợp tác với các thành viên nhóm công tác dự án và mỗi bên liên quan, dự án này chuẩn bị xây dựng và giới thiệu các lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường (ví dụ cải tiến năng xuất nông nghiệp theo quan điểm bảo tồn môi trường thiên nhiên, phát triển thủ công nghệ) vốn thích hợp với nhu cầu của cộng đồng địa phương