Hoàn thành các thiết kế chi tiết của các tuyến sinh thái chính (09/2011)

Dự án đã hỗ trợ thiết kế chi tiết cơ sở hạ tầng trong tuyến Thác Thiên Thai (gần Trung tâm Du khách) và tuyến Lang Biang để chuẩn bị cho vận hành thử nghiệm du lịch sinh thái.