Đoàn công tác RECOFTC (07-11/11/2011)

Dự án đã tiếp đón đoàn công tác của tổ chức RECOFTC (Trung tâm vì rừng và con người) để thảo luận các khả năng hợp tác tiềm năng. Theo sau đó, Những khuyến nghị và phương thức hợp tác tiềm năng đã được RECOFTC trình bày dưới dạng báo cáo công tác, đề cập đến nhu cầu bồi dưỡng năng lực quản lý hợp tác và cải thiện sinh kế.