Phát triển và thiết lập các trưng bày cố định tại Trung tâm Du khách (10-12/2011)

Dựa trên hình ảnh của các trưng bày tại Trung tâm Du khách, đã thực hiện xây dựng nội thất, phát triển và lắp đặt các  mô hình trưng bày cố định với sự giúp đỡ của các nhà thiết kế và giám sát.