Tổ chức các chuyến khảo sát 3 tuyến tham quan cho các đơn vị lữ hành (10/2011)

Dự án hỗ trợ các chuyến khảo sát do Vườn quốc gia tổ chức, mời 09 công ty lữ hành tại Đà Lạt đến 3 tuyến DLST: Tuyến thác Thiên Thai, tuyến núi Lang Biang và tuyến núi Bidoup.