Tư vấn viên CBET bắt đầu làm việc cho dự án, từ tháng 09/2010 đến tháng 05/2011.

Một tư vấn viên quốc tế, người có nhiều kinh nghiệm về du lịch sinh thái trong khu vực Đông Nam Á đã tham gia làm việc cho dự án. Tư vấn viên đã phát triển kế hoạch hoạt động cho dự án nhằm chuẩn bị thực hiện tổ chức thí điểm du lịch sinh thái ở vườn quốc gia thông qua khảo sát nguồn tài nguyên vốn có của vườn quốc gia, xác định nguồn nhân lực có thể tham gia từ các thôn mục tiêu và lên kế hoạch tập huấn nhân sự cho các thành viên sẽ tham gia làm du lịch sinh thái.