Tham gia “Diễn đàn khu vực về rừng và con người, về lâm nghiệp cộng đồng tổ chức lần thứ 2 với chủ đề: Chìa khoá để giải quyết những thử thách cấp bách, hiện tại” do RECOFTC tổ chức ở Bangkok, Thái Lan (08/2011)

Hai đại diện của BQL dự án đã tham gia Diễn đàn khu vực lần 2 về Rừng và Con người tại Bangkok, đã có cơ hội giới thiệu và trao đổi thông tin về dự án với các thành viên khác hoạt động trong lâm nghiệp cộng đồng và REDD+. Dự án cũng đã xem xét hợp tác với RECOFTC trong việc tập huấn cải thiện sinh kế.