Thành lập Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường (TT DLST&GDMT) của Vườn quốc gia.

Vào ngày 01 tháng 04 năm 2011, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã thành lập “Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường” và phân công 10 cán bộ về trung tâm công tác.