Xây dựng tuyến đường mòn và cầu: Cơ sở hạ tầng cơ bản cho du lịch sinh thái (tháng 12/2011).

Xây dựng tuyến đường mòn và cầu: Cơ sở hạ tầng cơ bản cho du lịch sinh thái (tháng 12/2011).
Trước thời điểm vận hành thử nghiệm CBET, dự án đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản cho tuyến thác Thiên Thai (gần Trung tâm Du khách) và tuyến núi Lang Biang để đảm bảo an toàn cho du khách. Dự án đã xây cầu và bậc cấp dọc theo tuyến đường, sử dụng nhân công từ cộng đồng địa phương.
Cùng lúc đó, các bảng chỉ dẫn và bảng chỉ đường cũng đã được lắp đặt.