Author Archives: admin

Name of agency, unit: Bidoup-Nui Ba National Park. Headquarter:  Block 97, Da Nhim commune, Lac Duong district, Lam Dong province. Representative office:  5E, Tran Hung Dao, Da Lat city, Lam Dong province Phone: 0263 3502 005 Fax: 0263 3813 654 Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

Name of agency, unit: Bidoup-Nui Ba National Park. Headquarter:  Block 97, Da Nhim commune, Lac Duong district, Lam Dong province. Representative office:  5E, Tran Hung Dao, Da Lat city, Lam Dong province Phone: 0263 3502 005 Fax: 0263 3813 654 Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Trụ sở chính: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà số 2A, Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0263 3502 005 Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

Hội thảo xoay quanh các nghiên cứu về biến đổi khí hậu Châu Á trong thiên niên kỷ vừa qua nhằm dự báo và định hướng các hoạt động trong tương lai.