Bản đồ địa hình Trạm Dưng Iar Giêng

{googleMaps lat=11.936843619236546 long=108.44715803861618 zoom=16 width=630 height=600}