Category Archives: Bảo tồn

Vườn quốc gia Bidoup  – Núi Bà thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật là 03 xe ô tô, cụ thể như sau: Xe ô tô biển kiểm soát 49B – 1108           Loại xe: Xe con nhãn hiệu UAZ-DAMEFA; […]

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà ban hành thông báo 07/TB-VQG về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập tại đơn vị.   Theo đó các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nghiên cứu khoa […]