Logo

Tin liên quan
Quyết định thành lập: Thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ
  Bảo tồn các hệ sinh thái rừng trong vùng khí hậu á nhiệt đới,
Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Trụ sở chính: Tiểu khu