Phân tích và đánh giá mô hình nông lâm kết hợp thích ứng tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp phát triển nông lâm kết hợp ở Tây Nguyên.

Hoàng Đình Quang *

(Tóm tắt Bài tham luận được Tiến sĩ Võ Hùng đánh giá cao vào tháng 7/2010)

{edocs}MO_HINH_NLKH.pdf,670,670,link{/edocs}