Hội thảo biên soạn Sổ tay “Lớp học trên đồng ruộng (FFS) cho nông dân” (04-06/01/2012)

Để biên tập lại quá trình thực hiện Lớp học trên đồng ruộng cho nông dân – FFS sau năm đầu tiên thực hiện, dự án đã tổ chức hội thảo với sự tham gia của 8 nông dân chủ chốt và 3 chuyên gia đào tạo để soạn thảo sổ tay FFS sử dụng cho năm sau cũng như để phát huy kết quả của dự án.