Category Archives: HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập tại Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ từ Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup-Núi Bà. Hạt kiểm lâm Bidoup Núi Bà thuộc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập theo quyết định 157/2005/QĐ-UBND ngày 8/9/2005 của Chủ tịch UBND […]

I. Giới thiệu Việc quản lý hiệu quả vườn quốc gia và khu bảo tồn trở thành vấn đề được ngày càng được sự quan tâm bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này là vì nó là rất khó để có một hình mẫu “hoàn thiện” về quản lý một khu bảo tồn […]

Đến ngày 26/12/2002 theo quyết định số 183/2002/QĐ-UB của UBND Tỉnh Lâm Đồng Ban quản lý rừng đặc dụng Bidoup – Núi Bà đã đưộc chuyển thành Khu Bảo tồn thiên nhiên Bidoup – Núi Bà”. Vào ngày 19/11/2004, theo quyết định 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bidoup – […]