Category Archives: Nghiên cứu khoa học

Thạc sĩ Hoàng Đình Quang Thạc sĩ  Lê Quang Minh (Bài này được đăng trên tạp chí Trường Đại học Nông lâm Thủ Đức số 1/2012, trang 83 – 89)

Tây nguyên nói chung và cao nguyên Lâm Viên nói riêng được đánh giá là vùng đa dạng về các loài Thông thứ hai của Việt Nam ( Nguyễn Tiến Hiệp và cộng sự – 2005).  Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà với tổng diện tích lâm phần được giao quản lý là 64.800ha. […]